Regulamin

Regulamin Konkursów publikowanych w serwisie BIERZMNIE.COM.PL

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursów publikowanych na stronie bierzmnie.com.pl nie jest administrator strony bierzmnie.com.pl.

2. Administrator strony bierzmnie.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursów. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatorów konkursu.

3. Fundatorem nagród w konkursach nie jest administrator strony bierzmnie.com.pl, lecz Organizator każdego konkursu.

4. Udział w konkursach jest nieodpłatny.

6. Czas trwania konkursów jest uzależniony od woli Organizatora, w wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie. Administrator strony bierzmnie.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieprzewidzianą zmianę czasu trwania konkursów prowadzonych przez poszczególnych Organizatorów oraz ich sposób rozstrzygania.

§2 Uczestnicy [głosujący, komentujący, przesyłający treści]

1. Uczestnikami konkursów publikowanych na stronie mogą być:

  • osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby nie pełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego,

  • osoby posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook,

  • osoby przestrzegające regulaminu Facebooka, znajdującego pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms

2. Warunki uczestnictwa w konkursie są określone w indywidualny sposób dla każdego konkursu oraz publikowane w jego treści, a także na stronie Organizatora. W wielu przypadkach konieczne jest posiadanie statusu fana profilu Organizatora, udzielenie zgody konkursowej aplikacji na dostęp do informacji udostępnianych w profilu Uczestnika w portalu Facebook oraz przede wszystkim akceptacja postanowień Regulaminu.


3. Przystępując do dowolnego konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
[imię, nazwisko, adres IP, ID profilu na Facebooku, adres e-mail, adres zamieszkania] na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia w obrębie strony internetowej lub fanpage’a Organizatora konkretnego konkursu.

4. Przystępując do Konkursu Uczestnik w Aplikacji Konkursowej potwierdza, że:

a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,

b) zwalnia portal społecznościowy Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.

5. Użytkownicy konkursu podejmując akcje głosowania i komentowania w Aplikacji konkursowej oświadczają, że:

a) spełniają warunki określone w §5 ust. 1,

b) akceptują postanowienia Regulaminu oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, ID profilu na Facebooku, adres IP) w celu realizacji konkursu oraz weryfikacji prawdziwości danych.

§3 Zasady konkursu

1. Aby wziąć udział w dowolnym konkursie należy wypełnić warunki ustalone indywidualnie dla każdego konkursu przez Organizatora. W zależności od charakteru danego konkursu Uczestnik jest zobowiązany do skorzystania z konkretnej aplikacji i/lub musi być fanem profilu Facebookowego Organizatora konkursu i/lub powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy opublikowany na stronie danego konkursu. W zależności od treści konkursu omplet wszystkich powyższych elementów nazywany jest dalej Zgłoszeniem.

2. Każdy użytkownik jest uprawniony do przesłania ograniczonej liczby zgłoszeń, określonej przez Organizatora w Regulaminie danego konkursu.

3. Warunki wzięcia pod uwagę Zgłoszenia przez jury oraz daty i godziny rozpoczęcia oraz jego zakończenia są każdorazowo wspomniane w treści każdego konkursu. Administrator strony bierzmnie.com.pl nie bierze odpowiedzialności za nieterminowe zakończenie konkursu przez Organizatora lub inne uchybienia ze strony osób przeprowadzających dany konkurs (np. nieterminowe ogłoszenie wyników).

4. Sposób kontaktu ze zwycięzcami każdorazowo określa Organizator.

§4 Nagrody

1. Nagrodami w konkursach publikowanych na stronie bierzmnie.com.pl są bilety imienne, karnety na wydarzenia kulturalne oraz w nielicznych przypadkach nagrody rzeczowe (płyty, książki).

2. Zwycięzca poszczególnego konkursu zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość wysłaną przez Organizatorów oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie określonym Regulaminem Konkursu oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora. Administrator strony bierzmnie.com.pl nie odpowiada za kontakt pośredni pomiędzy zwycięzcami konkursu oraz stroną Organizatora.

3. W przypadku, w którym Laureat jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności

prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na udział tego Laureata w konkursie oraz odebranie przez niego nagrody musi zostać doręczona na piśmie na adres Organizatora w terminie określonym regulaminem konkursu.

4. W zależności od charakteru konkursu, nagrody zostaną przesłane pocztą, lub Organizator umożliwi laureatom inny sposób ich odbioru (odbiór osobisty/wpisanie na imienną listę gości na dane wydarzenie).

§5 Prawa Autorskie i inne

1. Przystępując do konkursu, użytkownik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do publikowanych treści (obrazów i tekstów) oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, prac, głosów i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny. §5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Aplikacji Konkursowej lub Regulaminu Konkursu lub Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać bezpośrednio do Organizatora danego konkursu.

4. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

§6 Reklamacje i postanowienia końcowe

1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane na adres Organizatora w terminie określonym indywidualnie przez Organizatora. Administrator strony bierzmnie.com.pl nie bierze odpowiedzialności za przebieg oraz formę procesu reklamacyjnego, ani powzięte w wyniku drogi reklamacji decyzje.

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych przez Organizatora. Każdy inny cel przetwarzania danych został ujęty dodatkowo w regulaminie danego konkursu.

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.